Na osnovu člana 14. i 18. Zakona o Udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 45/02) Skupština Udruženja plivačkog kluba „Sport time“, na osnivačkoj sjednici održanoj dana 26.10.2009. godine u Sarajevu donijela je:

STATUT UDRUŽENJA PLIVAČKOG KLUBA „SPORT TIME“

I OPŠTE ODREDBE

Načela organizovanja

Član 1.

Udruženje plivački klub “Sport time” (u daljem tekstu: klub) je sportska asocijacija/udruženje čije se sjedište nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem da unapređuju, razvijaju, promoviraju i propagiraju plivački sport, organiziraju i učestvuju na takmičenjima, doprinose reprezentovanju i afirmaciji plivanja kao sporta u Bosni i Hercegovini, Europi i svijetu.

Klub je neprofitna, vanstranačaka, nevladina organizacija.

Klub ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građana.

Član 2.

Ovim statutom u skladu sa Zakonom uređuje se :

– naziv i sjedište udruženja;

– ciljevi i djelatnost udruženja;

– članstvo;

– zastupanje i predstavljanje udruženja;

– organe udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, ukjučujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalifikacionom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu;

– oblik i sadržaj pečata udruženja;

– sticanje i raspolaganje imovinom;

– način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

– postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruženja;

– uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja;

Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost udruženja.

II NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA

Član 3.

Puni naziv udruženja je: Udruženje plivački klub “Sport time”.

Skraćeni naziv Udruženja je: „PKST“ FBIH

Udruženje djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Nerkeza Smailagića br. 16

III CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Član 4.

Ciljevi Kluba su:

– odgoj zdrave sportske ličnosti sa smislom za kolektivni rad, razumijevanje i toleranciju,

– afirmiranje pozitivne vrijednosti čovjeka i razvijanje svijesti o njegovoj odgovornosti,

– poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva,

– njegovanje i razvijanje domovinske svijesti,

– širenje olimpijskih ideala i jačanje Olimpijskog pokreta.

U ostvarenju svojih ciljeva Klub ima slijedeće djelatnosti:

– stvaranje uvjeta za bavljenje i unapređenje plivačkog sporta,

– organiziranje obuke djece i mladih osnovama plivanja,

– provodenje programa treninga i natjecanja,

– organiziranje društvenih i zabavnih aktivnosti članova,

– ostvarivanje uvjeta za sportske odnose i smisao za kolektivni rad,

– sudjelovanje u sportskim natjecanjima.

IV ČLANSTVO

Član 5.

Članom Kluba postaje se upisom ili odlukom Skupštine da se pojedina fizička osoba proglasi počasnim članom. Član kluba može postati svaki poslovno sposobni državljanin Bosne i Hercegovine i strani državljanin.

Članovima Kluba izdaju se članske iskaznice.

Član 6.

Članovi Kluba mogu biti:

a. aktivni članovi – osobe koje se aktivno bave sportskom djelatnošcu Kluba u bilo kojoj uzrasnoj kategoriji,

b. redovni članovi – osobe koje u skladu sa Statutom rade u Klubu ili iskazuju prijateljstvo i privrženost Klubu,

c. zaslužni članovi – redovni članovi Kluba dužeg staža i aktivnog amaterskog rada u Klubu sa zapaženim uspjesima na unapređenju Kluba, ili sporta uopće koje imenuje Izvršni odbor Kluba uz pismeno obrazloženje,

d. počasni članovi – fizčke osobe koje materijalnim i drugim sredstvima pomažu Klubu, te osobe koje svojim utjecajem i prijateljstvom doprinose uspjesima i ugledu Kluba.

članovima pod c. i d. izdaje se povelja, odnosno priznanje u pismenoj formi.

Član 7.

Prava članova jesu:

1. da biraju i budu birani u organe Kluba,

2. da u skladu s odgovarajucim programima rada sudjeluju u svim aktivnostima Kluba,

3. da kao aktivni članovi Kluba koriste objekte i rekvizite Kluba, kao i druge povlastice koje im Klub može osigurati,

4. da nose klupski znak i posjeduju klupsku člansku iskaznicu,

5. da sudjeluju u radu Skupštine Kluba i donošenju njenih odluka,

6. da prisustvuju radu svih organa Kluba, sudjeluju u diskusiji, podnose prijedloge i prigovore, kao i da kritiziraju eventualne nepravilnosti i propuste pojedinih organa ili članova Kluba.

Član 8.

Dužnosti članova jesu:

1. da se pridržavaju ovog Statuta, drugih normativnih akata i odluka organa Kluba,

2. da kao aktivni članovi uzornim načinom života, požrtvovanjem i borbenošću na takmičenjima štite čast Kluba,

3. da savjesno vrše sve funkcije i dužnosti koje su im povjerene,

4. da čuvaju ugled i imovinu Kluba,

5. da redovito plaćaju klubsku članarinu.

Član 9.

Članstvo u Klubu prestaje:

1. istupanjem iz Kluba prema osobnoj želji člana,

2. isključenjem iz Kluba, radi nepoštivanja dužnosti člana 15. tačka 1 – 4 ovog Statuta

3. brisanjem iz članstva radi neurednog izmirivanja članarine.

Odluku o isklučenju donosi Izvršni odbor većinom glasova ukupnog broja svojih članova. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini kluba u roku od 15 dana od dana dostave odluke o isključenju. Odluka Skupštine Kluba povodom žalbe je konačna.

V PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 10.

Klub predstavlja Predsjednik kluba.

VI UPRAVNI ORGANI KLUBA, NAČINI NJIHOVOG IZBORA I OPOZIVA I TRAJANJE MANDATA, NAČIN ODLUČIVANJA I ODGOVORNOST

Član 11.

Tijela upravljanja klubom su:

– Skupština

– Upravni odbor

– Predsjednik

SKUPŠTINA

Član 12.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.

Mandat zastupnika u Skupštini je 4 godine.

Član 13.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Član 14.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u toku godine i to u prvom tromjesečju, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Skupštine kluba na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Skupštine kluba utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik Skupštine kluba je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova Skupštine Upravni odbor kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik Skupštine kluba ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovog članka sazvati će je predlagatelj. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Član 15.

Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine kluba, a odluke potpisuje predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika. U slučaju odsutnosti predsjednika i oba dopredsjednika kluba, odluke potpisuje osoba koju odredi Skupština javnim glasanjem.

O radu sjednice vodi se skraćeni zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi kluba.

Član 16.

Skupština donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih članova Skupštine.

Član 17.

Skupština Saveza:

– utvrđuje politiku razvjanja plivačkog kluba Sport time;

– donosi i mijenja Statut;

– donosi finansijski plan i završni račun;

– donosi Pravilnik o svom radu;

– donosi i mijenja Program rada;

– donosi druge akte i odluke važne za rad kluba;

– bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora;

– bira i razrješava dužnosti predsjednika kluba;

– razmatra i usvaja izvještaj o radu kluba;

– daje smjernice za rad kluba;

– odlučuje o prestanku rada kluba;

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Član 18.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor.

Član 19.

Upravni odbor čini 5 (pet) članova, od toga 4 (četiri) člana Skupština bira javnim glasanjem na prijedlog predsjednika kluba, a predsjednik Saveza je po funkciji član Upravnog odbora. Upravni odbor između svojih članova javnim glasanjem bira dva dopredsjednika kluba, na prvoj konstitutivnoj sjednici. Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik, a u njegovoj spriječenosti jedan od dopredsjednika kluba saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.

Član 20.

Upravni odbor:

– saziva Skupštinu kluba;

– donosi Poslovnik o svom radu;

– provodi utvrđenu politiku razvoja plivačkog kluba koju utvrdi Skupština;

– utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;

– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;

– brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine kluba;

– upravlja imovinom kluba;

– izvršava finansijski plan kluba i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava u skladu s prilivom sredstava;

– usklađuje finansijski plan kluba tokom godine u skladu s utvrđenom politikom i utvrđenim sredstvima kluba;

– podnosi izvještaj o radu Skupštini kluba;

– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;

– bira i opoziva predstavnike kluba u druge organe i organizacije;

– odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe kluba;

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba.

Član 21.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj spriječenosti jedan od članova Upravnog odbora. Odluke Upravnog odbora donose se javno većinom glasova svih članova Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj spriječenosti jedan od članova, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.

Član 22.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvještaj o svom radu. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Skupština može opozvati pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka njegova mandata, ako ne obavlja svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno u skladu s odredbama Skupštine.

PREDSJEDNIK KLUBA

Član 23.

Predsjednika kluba bira Skupština tajnim glasanjem na mandat od četiri godine na temelju liste kandidata predloženih od članova Skupštine.

Predsjednik:

– zastupa i predstavlja klub;

– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora kluba;

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njenih tijela;

– rukovodi radom kluba;

– potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;

– brine o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora;

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Pravilnikom i drugim općim aktima kluba.

Za predsjednika može biti birana osoba koja je afirmirana i priznata kao društveno-sportski i stručni djelatnik u oblasti sporta. Predsjednik podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru i Skupštini kluba. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika kluba.

VII PEČAT

Član 24.

Klub ima svoj pečat.

Pečat saveza je okruglog oblika, obima 3,5 centimetara.

Okolo je ispisan tekst latiničnkim pismom: „Udruženje plivački klub”Sport time” U sredini je slovo S koje prelazi u slovo T.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se Predsjednik Skupštine ili Predsjednik kluba

VIII STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Finansijsko poslovanje

Član 25.

Savez stiče sredstva za svoju djelatnost iz sljedećih izvora;

– članarine;

– priloga članova kluba za određene Projekte koje utvrđuje ili realizira klub;

– iz prihoda od vlastite djelatnosti u skladu sa Zakonom;

– od sponzorstva i donatorstva;

– iz budžeta Općine, Grada, Kantona, Federacije, Države;

– iz dobiti privrednih društava i drugih pravnih lica koje osnuje;

– i iz drugih izvora koje osnuje u skladu sa Zakonom i Statutom;

Član 26

Visina sredstava za finansiranje rada kluba i njegovih Stručnih službi utvrđuje se finansijskim planom za svaku godinu na osnovu programa rada. O vanrednim prihodima i rashodima, koji nisu predviđeni finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor, a njihovu raspodjelu verifikuje Skupština.

Član 27.

Sredstva se koriste na osnovu Programa rada i finansijskog plana.

Finansijsko i materijalno poslovanje se vodi u skladu sa važećim propisima.

Privredna djelatnost

Član 28.

Klub može obavljati nesrodne privredne djelatnosti u cilju ostvarivanja svog Programa rada i razvoja samo preko privrednih društava i drugih pravnih lica koje za tu svrhu osnuje. Privredne djelatnosti iz prethodnog stava obavlja za to osnovano privredno društvo ili drugo pravno lice u skladu sa važećim propisima. Međusobni odnosi kluba i osnovanog pravnog lica regulišu se ugovorom u skladu sa osnivačkim aktom. Sredstva dobivena obavljanjem privredne djelatnosti mogu se upotrebljavati namjenski samo za aktivnosti na ostvarivanju programa kluba.

IX FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJ O RADU

Član 29.

Finansijski izvještaj i izvještaj o radu donosi na krju svake kalendarske godine. Izvještaje u formi prijedloga utvrđuje Upravni odbor i dostavlja Skupštini na usvajanje 15 dana prije njenog održavanja. Skupština izvještaje usvaja većinom prisutnih, ukoliko ih ne usvoji vraća ih Upravnom odboru na doradu te ih usvaja na prvoj sljedećoj sjednici.

X STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Član 30.

Prijedlog za donošenja Statuta kluba, njegove izmjene i dopune može pokrenuti Upravni odbor, Predsjedništvo, 1/3 delegata Skupštine. Prijedlog se dostavlja Predsjedniku skupštine na razmatranje kako bi se utvrdila njegova opravdanost. Ukoliko je prijedlog opravdan dostavlja se Upravnom odboru koji utvrđuje prijedlog Statuta ili njegove iznjene i dopune. Utvrđeni prijedlog statuta dostavlja se Skupštini 15 dana prije održavanja Skupštine. Statut kluba i njegove izmjene i dopune donosi Skupština dvotrećinskom većinom . Opće akte, Pravilnike i odluke iz nadležnosti Skupštine donose se prostom većinom prisutnih članova na Skupštini.

XI STATUSNE PROMJENE, UČLANJENJE, PRIPAJANJE RAZDVAJANJE I TRANSFORMACIJA

Sloboda udruživanja

Član 31.

Klub se može udruživati u sportske saveze i sportska udruženja i međunarodne sportske i olimpijske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora kluba.

Član 32.

Klub se može učlaniti u međunarodnu organizaciju, federaciju i komitet;

Član 33.

Odluku o učlanjenju i pripajanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Odlukom iz predhodnog stava se reguliše naročito:

– podjela imovine, prava i obaveza;

– ciljevi Kluba nakon učlanjenja i pripajanja;

Član 34.

Odluka iz prethodnog člana Statuta smatra se usvojena kada je na sjednici Skupštine prihvati 2/3 ukupnog broja članova kluba.

XII PRESTANAK RADA KLUBA

Član 35.

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom. Klub prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština dvotrećinskom većinom članova Kluba donese odluku o raspuštanju kluba. Po sili zakona klub prestaje sa radom ukoliko se broj članova smanji ispod broja potrebnog za njegovo osnivanje.

Član 36.

Istovremeno sa odlukom o raspuštanju kluba, Skupština donosi plan likvidacije kluba, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze kluba, u skladu sa Statutom kluba. Skupština imenuje likvidatora kluba čija je dužnost da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa klub u postupku likvidacije i u podnošenju zahtijeva za prijavu prestanka rada kluba nadležnim organima.

XIII – ORGANIZACIJA KLUBA

Princip kolektivne i lične odgovornosti

Član 38.

Organizacija, sastav i način rada organa i radnih tijela kluba uređuje se na način da se obezbijedi normalan rad, ravnopravno odlučivanje i odgovornost članova kluba, federalnih saveza u organima i tijelima kluba na ostvarivanju prava i dužnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim opštim aktima kluba. Svaki član organa i tijela kluba lično je odgovoran za svoj rad i odluke organa i tijela čiji je član.

XIV PRAVA I DUŽNOSTI SPORTISTA

Član 39.

Status, prava i dužnosti sportista uređuju se na osnovu Zakona o sportu BiH član 39. i 40 (Službeni Glasnik BiH 27/08)

XV NAGRADE, POKLONI, PRIZNANJA I POHVALE

Član 40.

Skupština i Upravni odbor mogu svojim članovima i zaslužnim pojedincima, istaknutim sportistima /takmičarima, ustanovama i privrednim društvima, dodjeljivati nagrade, poklone i priznanja ili izreći pohvale za njihov doprinos u razvoju kluba i plivačkog sporta na području Općine, Grada, Kantona i države Bosne i Hercegovine. Dodjela nagrada, poklona i priznanja, te izricanje pohvala, uređuje se posebnim pravilnikom.

XVI JAVNOST RADA

Član 41.

Rad kluba je javan.

Javnost rada obezbijeđuje se:

– javnim održavanjem sjednica svih organa i tijela kluba;

– obavještavanjem medija o sjednicama organa i aktivnostima kluba;

– objavljivanjem i dostavljanjem biltena;

XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kjluba.

Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor kluba.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini kluba.

Član 43.

Predsjedavajući Osnivačke skupštine potpisuje 3 primjerka ovog Statuta. Svi primjerci iz prethodnog stava smatraju se orginalnima.

Član 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Evelin Avdić prof.

Sarajevo, oktobar 2009. godine